Management Team


Nazar Mohammad Khan

President (Uttar Pradesh)

Rajat Saini

Vice President (Uttar Pradesh)

Raj Kumar Gupta

Secretary (Uttar Pradesh)

Arun Gupta

Joint Secretary (Uttar Pradesh)

Jitendra Singh

Treasurer (Uttar Pradesh)

Pankaj Kumar Gupta

Coordinator (Uttar Pradesh)

Rakesh Tyagi

Advisor (Uttar Pradesh)